KD验证的慢病毒

产品特色

 

 

慢病毒(Lentivirus, LV)是RNA病毒,是一种逆转录病毒载体,因其孵育时间较长而得名。该载体可以将特定基因片段整合到宿主细胞的基因组中,使得整合的基因可以稳定遗传。慢病毒包装是通过基因序列分布在设计好的几个的质粒上,即实现慢病毒的功能性,又能保证操作者的安全性。慢病毒是体内和体外基因传递非常有效的工具,对分裂细胞和非分裂细胞均能感染,被广泛应用于目的基因的沉默、过表达和点突变。

• 特异性高:在mRNA或蛋白水平上验证有效,保证售后。

• 操作简便:直接加入细胞培养液,一周内即可建立基因沉默细胞系。

• 应用范围广:适用于人的原代细胞、细胞系、分裂细胞、非分裂细胞。

• 稳定遗传:shRNA直接整合到基因组中,稳定遗传给子代细胞。

• 安全性高:该病毒不具有自主复制性,对操作者和环境没有危害。

基因名 货 号 产品名称 物种
ABCB1 V68111 WB-Validated ABCB1  shRNA Lentiviral Particles Human
ACAP2 V61112 WB-Validated ACAP2  shRNA Lentiviral Particles Human
ACAT1 V66171 WB-Validated ACAT1  shRNA Lentiviral Particles Human
ACLY V61149 WB-Validated ACLY  shRNA Lentiviral Particles Human
ACTL6A V1174 WB-Validated ACTL6A  shRNA Lentiviral Particles Human
ACTR3 V81176 WB-Validated ACTR3 shRNA Lentiviral Particles Human
ADSS2 V61272 WB-Validated ADSS2  shRNA Lentiviral Particles Human
AGO2 V61352 WB-Validated AGO2  shRNA Lentiviral Particles Human
AHR V1360 WB-Validated AHR  shRNA Lentiviral Particles Human
ANXA5 V61585 WB-Validated ANXA5  shRNA Lentiviral Particles Human
APEX1 V61621 WB-Validated APEX1  shRNA Lentiviral Particles Human
APLP2 V1662 WB-Validated APLP2  shRNA Lentiviral Particles Human
APPL1 V61661 WB-Validated APPL1  shRNA Lentiviral Particles Human
ARG2 V1632 WB-Validated ARG2 shRNA Lentiviral Particles Human
ARNT V3321 WB-Validated ARNT shRNA Lentiviral Particles Human
ARRB1 V9661 WB-Validated ARRB1  shRNA Lentiviral Particles Human
ATG16L1 V1731 WB-Validated ATG16L1 shRNA Lentiviral Particles Human
ATG4C V69734 WB-Validated ATG4C  shRNA Lentiviral Particles Human
ATG5 V61735 WB-Validated ATG5  shRNA Lentiviral Particles Human
ATP1B3 V61713 WB-Validated ATP1B3  shRNA Lentiviral Particles Human
BAG3 V61133 WB-Validated BAG3  shRNA Lentiviral Particles Human
BCL10 V1110 WB-Validated BCL10  shRNA Lentiviral Particles Human
BMI1 V1531 WB-Validated BMI1 shRNA Lentiviral Particles Human
C1QBP V1166 WB-Validated C1QBP shRNA Lentiviral Particles Human
C3orf38 V61338 WB-Validated C3orf38  shRNA Lentiviral Particles Human
CA9 V1190 WB-Validated CA9  shRNA Lentiviral Particles Human
CALR V81146 WB-Validated CALR shRNA Lentiviral Particles Human
CASP3 V1173 WB-Validated CASP3 shRNA Lentiviral Particles Human
CASP8 V1178 WB-Validated CASP8  shRNA Lentiviral Particles Human
CASP9 V1179 WB-Validated CASP9 shRNA Lentiviral Particles Human
CCND1 V1151 WB-Validated CCND1 shRNA Lentiviral Particles Human
CDK16 V1216 WB-Validated CDK16  shRNA Lentiviral Particles Human
CDK2 V4124 WB-Validated CDK2 shRNA Lentiviral Particles Human
CDK4 V1244 WB-Validated CDK4 shRNA Lentiviral Particles Human
CDK5 V61245 WB-Validated CDK5  shRNA Lentiviral Particles Human
CDKN1B V1241 WB-Validated CDKN1B shRNA Lentiviral Particles Human
CHAF1A V1311 WB-Validated CHAF1A shRNA Lentiviral Particles Human
CHUK V1374 WB-Validated CHUK shRNA Lentiviral Particles Human
CLPP V1466 WB-Validated CLPP  shRNA Lentiviral Particles Human
CLPX V61468 WB-Validated CLPX  shRNA Lentiviral Particles Human
COX4I1 V1581 WB-Validated COX4I1 shRNA Lentiviral Particles Human
CRKL V61644 WB-Validated CRKL  shRNA Lentiviral Particles Human
CS V1700 WB-Validated CS shRNA Lentiviral Particles Human
CSK V1740 WB-Validated CSK  shRNA Lentiviral Particles Human
CST3 V1773 WB-Validated CST3  shRNA Lentiviral Particles Human
CTPS1 V1771 WB-Validated CTPS1  shRNA Lentiviral Particles Human
CUL4A V81744 WB-Validated CUL4A shRNA Lentiviral Particles Human
CYFIP1 V1921 WB-Validated CYFIP1  shRNA Lentiviral Particles Human
DAXX V2188 WB-Validated DAXX shRNA Lentiviral Particles Human
DLAT V2417 WB-Validated DLAT shRNA Lentiviral Particles Human
DNAJC12 V2512 WB-Validated DNAJC12  shRNA Lentiviral Particles Human
E2F1 V2221 WB-Validated E2F1  shRNA Lentiviral Particles Human
EEF2K V2224 WB-Validated EEF2K shRNA Lentiviral Particles Human
EGFR L62326 WB-Validated EGFR shRNA Lentiviral Particles Human
EIF4EBP1 V2361 WB-Validated EIF4EBP1 shRNA Lentiviral Particles Human
EPHB4 L66314 WB-Validated EPHB4 shRNA Lentiviral Particles Human
ERCC1 V9611 WB-Validated ERCC1  shRNA Lentiviral Particles Human
EZH2 V2932 WB-Validated EZH2 shRNA Lentiviral Particles Human
FLOT1 V2451 WB-Validated FLOT1 shRNA Lentiviral Particles Human
FOXO4 V2584 WB-Validated FOXO4  shRNA Lentiviral Particles Human
FTH1 V2731 WB-Validated FTH1  shRNA Lentiviral Particles Human
G6PD V3661 WB-Validated G6PD  shRNA Lentiviral Particles Human
GAP43 V3143 WB-Validated GAP43  shRNA Lentiviral Particles Human
GLS V3470 WB-Validated GLS  shRNA Lentiviral Particles Human
GRSF1 V9672 WB-Validated GRSF1  shRNA Lentiviral Particles Human
GSK3A V3741 WB-Validated GSK3A shRNA Lentiviral Particles Human
H3C1 V3311 WB-Validated H3C1 shRNA Lentiviral Particles Human
HDAC3 V3213 WB-Validated HDAC3 shRNA Lentiviral Particles Human
HDAC4 V3214 WB-Validated HDAC4 shRNA Lentiviral Particles Human
HK1 V3410 WB-Validated HK1 shRNA Lentiviral Particles Human
IRAK3 V83614 WB-Validated IRAK3 shRNA Lentiviral Particles Human
ITGA5 V3735 WB-Validated ITGA5 shRNA Lentiviral Particles Human
ITGB1 V3731 WB-Validated ITGB1 shRNA Lentiviral Particles Human
LAMP1 V4161 WB-Validated LAMP1 shRNA Lentiviral Particles Human
MCM7 V5157 WB-Validated MCM7 shRNA Lentiviral Particles Human
NCSTN V5175 WB-Validated NCSTN shRNA Lentiviral Particles Human
NFKB1 V85241 WB-Validated NFKB1 shRNA Lentiviral Particles Human
NUMB V5751 WB-Validated NUMB shRNA Lentiviral Particles Human
PCNA V6151 WB-Validated PCNA shRNA Lentiviral Particles Human
PIK3CB V6911 WB-Validated PIK3CB shRNA Lentiviral Particles Human
PRKACA V6611 WB-Validated PRKACA shRNA Lentiviral Particles Human
PRKCA V6411 WB-Validated PRKCA shRNA Lentiviral Particles Human
RING1 V69351 WB-Validated RING1 shRNA Lentiviral Particles Human
RRM1 V6651 WB-Validated RRM1 shRNA Lentiviral Particles Human
SMAD2 V7522 WB-Validated SMAD2 shRNA Lentiviral Particles Human
SMAD4 V7524 WB-Validated SMAD4 shRNA Lentiviral Particles Human
SRC V7610 WB-Validated SRC shRNA Lentiviral Particles Human
STAT3 V7713 WB-Validated STAT3 shRNA Lentiviral Particles Human
TSC2 V7712 WB-Validated TSC2 shRNA Lentiviral Particles Human
USP7 V87767 WB-Validated USP7 shRNA Lentiviral Particles Human
ACAA2 V61563 WB-Validated ACAA2 shRNA Lentiviral Particles Human
ADGRE5 V61454 WB-Validated ADGRE5 shRNA Lentiviral Particles Human
APP V9660 WB-Validated APP shRNA Lentiviral Particles Human
ARF6 V61392 WB-Validated ARF6 shRNA Lentiviral Particles Human
BAG1 V61340 WB-Validated BAG1 shRNA Lentiviral Particles Human
BCAP31 V61436 WB-Validated BCAP31 shRNA Lentiviral Particles Human
BDNF V61354 WB-Validated BDNF shRNA Lentiviral Particles Human
BMP6 V68616 WB-Validated BMP6 shRNA Lentiviral Particles Human
BRMS1 V61332 WB-Validated BRMS1 shRNA Lentiviral Particles Human
C3 V1300 WB-Validated C3 shRNA Lentiviral Particles Human
CAPNS1 V61453 WB-Validated CAPNS1 shRNA Lentiviral Particles Human
CBFB V61442 WB-Validated CBFB shRNA Lentiviral Particles Human
CD58 V61333 WB-Validated CD58 shRNA Lentiviral Particles Human
CD99 V61390 WB-Validated CD99 shRNA Lentiviral Particles Human
CDC37 V61596 WB-Validated CDC37 shRNA Lentiviral Particles Human
CHD3 V7323 WB-Validated CHD3 shRNA Lentiviral Particles Human
CLIC4 V61409 WB-Validated CLIC4 shRNA Lentiviral Particles Human
CLP1 V61566 WB-Validated CLP1 shRNA Lentiviral Particles Human
COMT V61443 WB-Validated COMT shRNA Lentiviral Particles Human
CPS1 V61251 WB-Validated CPS1 shRNA Lentiviral Particles Human
CRK V69640 WB-Validated CRK shRNA Lentiviral Particles Human
CSNK2B V61434 WB-Validated CSNK2B shRNA Lentiviral Particles Human
CTSD V61363 WB-Validated CTSD shRNA Lentiviral Particles Human
EIF2AK2 V69322 WB-Validated EIF2AK2 shRNA Lentiviral Particles Human
EXOG V62853 WB-Validated EXOG shRNA Lentiviral Particles Human
NME1 V61203 WB-Validated NME1 shRNA Lentiviral Particles Human
PAFAH1B1 V61494 WB-Validated PAFAH1B1 shRNA Lentiviral Particles Human
PARK7 V61124 WB-Validated PARK7 shRNA Lentiviral Particles Human
PCBP2 V61182 WB-Validated PCBP2 shRNA Lentiviral Particles Human
PEPD V61496 WB-Validated PEPD shRNA Lentiviral Particles Human
PFKM V61497 WB-Validated PFKM shRNA Lentiviral Particles Human
PGK1 V61498 WB-Validated PGK1 shRNA Lentiviral Particles Human
PPIB V61118 WB-Validated PPIB shRNA Lentiviral Particles Human
PPP3CA V61275 WB-Validated PPP3CA shRNA Lentiviral Particles Human
PRDX1 V61187 WB-Validated PRDX1 shRNA Lentiviral Particles Human
PRKAA1 V61503 WB-Validated PRKAA1 shRNA Lentiviral Particles Human
F11R V62116 WB-Validated F11R shRNA Lentiviral Particles Human
FDPS V62267 WB-Validated FDPS shRNA Lentiviral Particles Human
FN1 V62510 WB-Validated FN1 shRNA Lentiviral Particles Human
GNAQ V63616 WB-Validated GNAQ shRNA Lentiviral Particles Human
GSR V61465 WB-Validated GSR shRNA Lentiviral Particles Human
HAT1 V61169 WB-Validated HAT1 shRNA Lentiviral Particles Human
HSPA8 V61475 WB-Validated HSPA8 shRNA Lentiviral Particles Human
IDH1 V61181 WB-Validated IDH1 shRNA Lentiviral Particles Human
IQGAP2 V61138 WB-Validated IQGAP2 shRNA Lentiviral Particles Human
ITGAV V61213 WB-Validated ITGAV shRNA Lentiviral Particles Human
KAT7 V61269 WB-Validated KAT7 shRNA Lentiviral Particles Human
LGALS3 V61189 WB-Validated LGALS3 shRNA Lentiviral Particles Human
LGMN V61172 WB-Validated LGMN shRNA Lentiviral Particles Human
LIG4 V61478 WB-Validated LIG4 shRNA Lentiviral Particles Human
LMNB2 V61480 WB-Validated LMNB2 shRNA Lentiviral Particles Human
MAPK3 V61484 WB-Validated MAPK3 shRNA Lentiviral Particles Human
MCAM V61487 WB-Validated MCAM shRNA Lentiviral Particles Human
METAP2 V61489 WB-Validated METAP2 shRNA Lentiviral Particles Human
MRAS V61194 WB-Validated MRAS shRNA Lentiviral Particles Human
NDUFS3 V61193 WB-Validated NDUFS3 shRNA Lentiviral Particles Human
NEK2 V61168 WB-Validated NEK2 shRNA Lentiviral Particles Human
NEK7 V61493 WB-Validated NEK7 shRNA Lentiviral Particles Human
PRKCD V61504 WB-Validated PRKCD shRNA Lentiviral Particles Human
PRKDC V61159 WB-Validated PRKDC shRNA Lentiviral Particles Human
PRMT7 V61505 WB-Validated PRMT7 shRNA Lentiviral Particles Human
PSMB10 V61197 WB-Validated PSMB10 shRNA Lentiviral Particles Human
PVR V61508 WB-Validated PVR shRNA Lentiviral Particles Human
RAB9A V61120 WB-Validated RAB9A shRNA Lentiviral Particles Human
RXRA V61514 WB-Validated RXRA shRNA Lentiviral Particles Human
SDCBP V61201 WB-Validated SDCBP shRNA Lentiviral Particles Human
STIM1 V61517 WB-Validated STIM1 shRNA Lentiviral Particles Human
STUB1 V61243 WB-Validated STUB1 shRNA Lentiviral Particles Human
STXBP1 V61518 WB-Validated STXBP1 shRNA Lentiviral Particles Human
TAX1BP1 V61175 WB-Validated TAX1BP1 shRNA Lentiviral Particles Human
WNT5A V61523 WB-Validated WNT5A shRNA Lentiviral Particles Human
YWHAG V61127 WB-Validated YWHAG shRNA Lentiviral Particles Human
ACSS2 V69177 WB-V1080lidated ACSS2 shRNA Lentiviral Particles Human
ADIPOR1 V61573 WB-Validated ADIPOR1 shRNA Lentiviral Particles Human
AMBP V61577 WB-Validated AMBP shRNA Lentiviral Particles Human
ANXA10 V61578 WB-Validated ANXA10 shRNA Lentiviral Particles Human
AP2M1 V61579 WB-Validated AP2M1 shRNA Lentiviral Particles Human
AP2S1 V61452 WB-Validated AP2S1 shRNA Lentiviral Particles Human
ARF1 V61380 WB-Validated ARF1 shRNA Lentiviral Particles Human
ARF5 V61457 WB-Validated ARF5 shRNA Lentiviral Particles Human
ARPC2 V61565 WB-Validated ARPC2 shRNA Lentiviral Particles Human
ATG4B V61584 WB-Validated ATG4B shRNA Lentiviral Particles Human
BCL2L1 V61349 WB-Validated BCL2L1 shRNA Lentiviral Particles Human
BCL2L12 V61614 WB-Validated BCL2L12 shRNA Lentiviral Particles Human
BUB1B V8711 WB-Validated BUB1B shRNA Lentiviral Particles Human
CANX V61461 WB-Validated CANX shRNA Lentiviral Particles Human
CHD4 V61324 WB-Validated CHD4 shRNA Lentiviral Particles Human
DHFR V61398 WB-Validated DHFR shRNA Lentiviral Particles Human
GLUL V63474 WB-Validated GLUL shRNA Lentiviral Particles Human
HLTF V61467 WB-Validated HLTF shRNA Lentiviral Particles Human
KRT7 V61526 WB-Validated KRT7 shRNA Lentiviral Particles Human
LMAN1 V61479 WB-Validated LMAN1 shRNA Lentiviral Particles Human
LRP8 V61482 WB-Validated LRP8 shRNA Lentiviral Particles Human
MAP1LC3A V61125 WB-Validated MAP1LC3A shRNA Lentiviral Particles Human
MCM6 V61136 WB-Validated MCM6 shRNA Lentiviral Particles Human
MDH2 V61237 WB-Validated MDH2 shRNA Lentiviral Particles Human
MLKL V61491 WB-Validated MLKL shRNA Lentiviral Particles Human
MMP14 V61492 WB-Validated MMP14 shRNA Lentiviral Particles Human
PAX6 V61495 WB-Validated PAX6 shRNA Lentiviral Particles Human
PPM1G V61501 WB-Validated PPM1G shRNA Lentiviral Particles Human
RAD51 V61223 WB-Validated RAD51 shRNA Lentiviral Particles Human
ABHD5 V61417 WB-Validated ABHD5 shRNA Lentiviral Particles Human
ACADVL V61444 WB-Validated ACADVL shRNA Lentiviral Particles Human
ACAT2 V61849 WB-Validated ACAT2 shRNA Lentiviral Particles Human
AGL V61564 WB-Validated AGL shRNA Lentiviral Particles Human
ANPEP V61377 WB-Validated ANPEP shRNA Lentiviral Particles Human
ANXA7 V69581 WB-Validated ANXA7 shRNA Lentiviral Particles Human
ARHGEF2 V61432 WB-Validated ARHGEF2 shRNA Lentiviral Particles Human
ATP2A2 V61393 WB-Validated ATP2A2 shRNA Lentiviral Particles Human
ATP5F1B V61585 WB-Validated ATP5F1B shRNA Lentiviral Particles Human
B2M V62026 WB-Validated B2M shRNA Lentiviral Particles Human
BAZ1B V61613 WB-Validated BAZ1B shRNA Lentiviral Particles Human
BCAR1 V61636 WB-Validated BCAR1 shRNA Lentiviral Particles Human
BIN1 V61353 WB-Validated BIN1 shRNA Lentiviral Particles Human
CAP1 V61336 WB-Validated CAP1 shRNA Lentiviral Particles Human
CBX2 V61421 WB-Validated CBX2 shRNA Lentiviral Particles Human
CCNE2 V61601 WB-Validated CCNE2 shRNA Lentiviral Particles Human
CD163 V68431 WB-Validated CD163 shRNA Lentiviral Particles Human
CD36 V61381 WB-Validated CD36 shRNA Lentiviral Particles Human
CD46 V63044 WB-V1080lidated CD46 shRNA Lentiviral Particles Human
CDC25C V61384 WB-Validated CDC25C shRNA Lentiviral Particles Human
CDC73 V61414 WB-Validated CDC73 shRNA Lentiviral Particles Human
CLASP1 V61627 WB-Validated CLASP1 shRNA Lentiviral Particles Human
CLGN V61406 WB-Validated CLGN shRNA Lentiviral Particles Human
CLIP1 V61343 WB-Validated CLIP1 shRNA Lentiviral Particles Human
COASY V61334 WB-Validated COASY shRNA Lentiviral Particles Human
CSPG4 V61597 WB-Validated CSPG4 shRNA Lentiviral Particles Human
CTBP2 V61918 WB-V1080lidated CTBP2 shRNA Lentiviral Particles Human
CTNND1 V61347 WB-Validated CTNND1 shRNA Lentiviral Particles Human
DDX5 V61402 WB-Validated DDX5 shRNA Lentiviral Particles Human
DGAT1 V61926 WB-V1080lidated DGAT1 shRNA Lentiviral Particles Human
DLD V61456 WB-Validated DLD shRNA Lentiviral Particles Human
DSC1 V61938 WB-Validated DSC1 shRNA Lentiviral Particles Human
DSP V61940 WB-Validated DSP shRNA Lentiviral Particles Human
DTYMK V61944 WB-Validated DTYMK shRNA Lentiviral Particles Human
DUT V61945 WB-Validated DUT shRNA Lentiviral Particles Human
ELOB V62022 WB-Validated ELOB shRNA Lentiviral Particles Human
ABCD1 V61364 WB-Validated ABCD1 shRNA Lentiviral Particles Human
ACSL4 V61331 WB-Validated ACSL4 shRNA Lentiviral Particles Human
ALCAM V61405 WB-Validated ALCAM shRNA Lentiviral Particles Human
ANP32B V61425 WB-Validated ANP32B shRNA Lentiviral Particles Human
APBB1 V61435 WB-Validated APBB1 shRNA Lentiviral Particles Human
ATG9A V61376 WB-Validated ATG9A shRNA Lentiviral Particles Human
CAPN1 V61396 WB-Validated CAPN1 shRNA Lentiviral Particles Human
CAPN2 V61400 WB-Validated CAPN2 shRNA Lentiviral Particles Human
CLPTM1 V61337 WB-Validated CLPTM1 shRNA Lentiviral Particles Human
CTNNA1 V61375 WB-Validated CTNNA1 shRNA Lentiviral Particles Human
DROSHA V61937 WB-Validated DROSHA shRNA Lentiviral Particles Human
ELP4 V61959 WB-Validated ELP4 shRNA Lentiviral Particles Human
ENG V61450 WB-Validated ENG shRNA Lentiviral Particles Human
EPHB1 V61965 WB-Validated EPHB1 shRNA Lentiviral Particles Human
GATAD2A V62251 WB-Validated GATAD2A shRNA Lentiviral Particles Human
GEMIN2 V62067 WB-Validated GEMIN2 shRNA Lentiviral Particles Human
GOLIM4 V62015 WB-Validated GOLIM4 shRNA Lentiviral Particles Human
GOT2 V62249 WB-Validated GOT2 shRNA Lentiviral Particles Human
GPI V62019 WB-Validated GPI shRNA Lentiviral Particles Human
GRB2 V62157 WB-Validated GRB2 shRNA Lentiviral Particles Human
GSS V69769 WB-Validated GSS shRNA Lentiviral Particles Human
GSTP1 V62189 WB-Validated GSTP1 shRNA Lentiviral Particles Human
GTF2I V62090 WB-Validated GTF2I shRNA Lentiviral Particles Human
HAUS7 V61792 WB-Validated HAUS7 shRNA Lentiviral Particles Human
HDAC6 V62136 WB-V1080lidated HDAC6 shRNA Lentiviral Particles Human
HSF1 V61469 WB-Validated HSF1 shRNA Lentiviral Particles Human
HSP90AB1 V61472 WB-Validated HSP90AB1 shRNA Lentiviral Particles Human
IDE V62144 WB-Validated IDE shRNA Lentiviral Particles Human
IFT88 V61674 WB-Validated IFT88 shRNA Lentiviral Particles Human
IPO9 V62098 WB-Validated IPO9 shRNA Lentiviral Particles Human
KDM1B V62155 WB-Validated KDM1B shRNA Lentiviral Particles Human
KIF23 V61678 WB-Validated KIF23 shRNA Lentiviral Particles Human
MAP2K1 V61295 WB-Validated MAP2K1 shRNA Lentiviral Particles Human
KSR1 V62160 WB-V1080lidated KSR1 shRNA Lentiviral Particles Human
MAPK14 V61801 WB-V1080lidated MAPK14 shRNA Lentiviral Particles Human
MAPK8 V61208 WB-Validated MAPK8 shRNA Lentiviral Particles Human
MTAP V61807 WB-Validated MTAP shRNA Lentiviral Particles Human
NDEL1 V61808 WB-Validated NDEL1 shRNA Lentiviral Particles Human
OSBPL1A V61685 WB-Validated OSBPL1A shRNA Lentiviral Particles Human
OXGR1 V61810 WB-Validated OXGR1 shRNA Lentiviral Particles Human
PAK2 V61303 WB-Validated PAK2 shRNA Lentiviral Particles Human
PBK V61861 WB-Validated PBK shRNA Lentiviral Particles Human
PFKFB3 V61862 WB-V1080lidated PFKFB3 shRNA Lentiviral Particles Human
PLAA V61499 WB-Validated PLAA shRNA Lentiviral Particles Human
RANBP9 V61696 WB-Validated RANBP9 shRNA Lentiviral Particles Human
SMARCE1 V61309 WB-Validated SMARCE1 shRNA Lentiviral Particles Human
SMS V61824 WB-Validated SMS shRNA Lentiviral Particles Human
SPINK5 V61709 WB-Validated SPINK5 shRNA Lentiviral Particles Human
SORT1 V61707 WB-V1080lidated SORT1 shRNA Lentiviral Particles Human
STX16 V61828 WB-Validated STX16 shRNA Lentiviral Particles Human
SYNE3 V61831 WB-V1080lidated SYNE3 shRNA Lentiviral Particles Human
SYPL1 V61832 WB-Validated SYPL1 shRNA Lentiviral Particles Human
TRIB3 V61836 WB-Validated TRIB3 shRNA Lentiviral Particles Human
TRIP10 V61839 WB-Validated TRIP10 shRNA Lentiviral Particles Human
TUBG1 V61875 WB-Validated TUBG1 shRNA Lentiviral Particles Human
USP13 V61725 WB-Validated USP13 shRNA Lentiviral Particles Human
VASP V61843 WB-Validated VASP shRNA Lentiviral Particles Human
CD44 V61350 WB-Validated CD44 shRNA Lentiviral Particles Human
CHMP2B V61326 WB-Validated CHMP2B shRNA Lentiviral Particles Human
DIAPH1 V61132 WB-Validated DIAPH1 shRNA Lentiviral Particles Human
INSR V61157 WB-Validated INSR shRNA Lentiviral Particles Human
FZD9 V61995 WB-Validated FZD9 shRNA Lentiviral Particles Human
ARID1A V61580 WB-Validated ARID1A shRNA Lentiviral Particles Human
CD82 V62059 WB-V1080lidated CD82 shRNA Lentiviral Particles Human
EFNA1 V61950 WB-Validated EFNA1 shRNA Lentiviral Particles Human
GARS1 V62003 WB-Validated GARS1 shRNA Lentiviral Particles Human
GCLM V62007 WB-Validated GCLM shRNA Lentiviral Particles Human
GORASP1 V62016 WB-Validated GORASP1 shRNA Lentiviral Particles Human
HDHD5 V62225 WB-Validated HDHD5 shRNA Lentiviral Particles Human
HMGB2 V61793 WB-V1080lidated HMGB2 shRNA Lentiviral Particles Human
HSPH1 V62140 WB-Validated HSPH1 shRNA Lentiviral Particles Human
IL13RA1 V62240 WB-Validated IL13RA1 shRNA Lentiviral Particles Human
RAF1 V61512 WB-Validated RAF1 shRNA Lentiviral Particles Human
ROCK2 V61147 WB-Validated ROCK2 shRNA Lentiviral Particles Human
SEC24D V61515 WB-Validated SEC24D shRNA Lentiviral Particles Human
SMAD5 V61516 WB-Validated SMAD5 shRNA Lentiviral Particles Human
TARDBP V61519 WB-Validated TARDBP shRNA Lentiviral Particles Human
TEAD1 V61522 WB-Validated TEAD1 shRNA Lentiviral Particles Human
ACBD3 V61429 WB-Validated ACBD3 shRNA Lentiviral Particles Human
AR V61348 WB-Validated AR shRNA Lentiviral Particles Human
CDT1 V62058 WB-Validated CDT1 shRNA Lentiviral Particles Human
DNM1 V61928 WB-Validated DNM1 shRNA Lentiviral Particles Human
DPYD V61935 WB-Validated DPYD shRNA Lentiviral Particles Human
EEA1 V61949 WB-V1080lidated EEA1 shRNA Lentiviral Particles Human
GLB1 V62411 WB-Validated GLB1 shRNA Lentiviral Particles Human
GOLGA2 V62014 WB-Validated GOLGA2 shRNA Lentiviral Particles Human
GYS1 V61686 WB-Validated GYS1 shRNA Lentiviral Particles Human
HOXB4 V62233 WB-Validated HOXB4 shRNA Lentiviral Particles Human
ITPK1 V62099 WB-Validated ITPK1 shRNA Lentiviral Particles Human
JUND V62216 WB-Validated JUND shRNA Lentiviral Particles Human
KIF4A V62183 WB-Validated KIF4A shRNA Lentiviral Particles Human
LGALS1 V62105 WB-Validated LGALS1 shRNA Lentiviral Particles Human
LPP V62258 WB-Validated LPP shRNA Lentiviral Particles Human
LRG1 V62376 WB-Validated LRG1 shRNA Lentiviral Particles Human
MSI2 V62304 WB-Validated MSI2 shRNA Lentiviral Particles Human
MSN V62313 WB-Validated MSN shRNA Lentiviral Particles Human
MVK V62281 WB-Validated MVK shRNA Lentiviral Particles Human
MVP V62359 WB-Validated MVP shRNA Lentiviral Particles Human
CAV3 V61345 WB-Validated CAV3 shRNA Lentiviral Particles Human
AKT1S1 V68411 WB-Validated AKT1S1 shRNA Lentiviral Particles Human
EMD V61962 WB-Validated EMD shRNA Lentiviral Particles Human
GSC V62199 WB-Validated GSC shRNA Lentiviral Particles Human
P4HB V61460 WB-Validated P4HB shRNA Lentiviral Particles Human

背景介绍